LXXVII sesja Rady Gminy Nieporęt – 24 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 poz. 40 i 572) zawiadamiam o zwołaniu LXXVII sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  24 sierpnia 2023 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół z terenu gminy Nieporęt.
 4. Informacje Wójta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radzymin.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące części działek o nr 970/20 i 970/48 położone w Nieporęcie oraz części działki o nr 304 położonej   w Białobrzegach wraz z wyrażeniem zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę części działki o nr 970/48 położonej w Nieporęcie.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Perłowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt, stanowiąca działkę ew. o nr 239/4.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Kryształowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Izabelin, gmina Nieporęt, stanowiącej działki ew. o nr 27/33 i 27/64.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Nieporęt – rejon osiedla Las i osiedla Górki, w gminie Nieporęt”.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Nieporęt – rejon ulicy Zwycięstwa i ulicy Małołęckiej, w gminie Nieporęt” .
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Nieporęt – zachodni rejon ulicy Zegrzyńskiej, w gminie Nieporęt”.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Białobrzegi – rejon ulicy Wczasowej, w gminie Nieporęt”.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon po południowej stronie ulicy Stużańskiej, w gminie Nieporęt”.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Bagiennej, w gminie Nieporęt” .
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Józefów – rejon ulicy Głównej i ulicy Orzechowej, w Gminie Nieporęt ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Józefów – rejon ulicy Głównej i ulicy Orzechowej, w Gminie Nieporęt.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja

https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/554e77ea-21ba-4