LXXX sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji – 30 listopad 2023 r. (czwartek), godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572,1463, 1688 ) zawiadamiam o zwołaniu LXXX sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  30 listopada 2023 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Wręczenie pucharów dla najmłodszych mieszkańców gminy Nieporęt biorących udział w VII Biegu Niepodległości w Nieporęcie.
 4. Informacje Wójta z prac pomiędzy sesjami, w tym Informację Wójta Gminy Nieporęt o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty za rok szkolny 2022/2023.
 5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2024.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt zabudowanej nieruchomości, położonej we wsi i gm. Nieporęt, stanowiącej działki nr 934/4, 934/5 i 934/6.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości gminnej, na której zlokalizowana jest konstrukcja wieży stalowej, stanowiącej część działki o nr ewid. 970/48, położonej we wsi i w gminie Nieporęt, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowegow ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawieopinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego na działce ewid. nr 651/6 w miejscowości i gminie Nieporęt.
 17. Przyjęcie protokołów z LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX sesji Rady Gminy Nieporęt.
 18. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
Bogusława Tomasik

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/1950c2a9-65f9-4