LXXXI Sesja Rady Gminy Nieporęt – 21 grudnia 2023 r. (czwartek),  godz. 10.00.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz.40, 572,1463 i 1688) oraz zgodnie z § 57 ust. 6 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r., poz. 13443, z 2018 r. poz. 10532) zawiadamiam o zwołaniu LXXXI Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r. (czwartek),  godz. 10.00. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.  
 • Informacje Wójta z prac pomiędzy sesjami.
 • Informacje Przewodniczącej Rady Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2024 rok.
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039 oraz Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy Nieporęt, w tym:
 1. przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039,
 2. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok  wraz z uzasadnieniem,
 3. odczytanie opinii Komisji stałych,
 4. odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Rozwoju,
 5. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
 6. odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
 7. dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
 8. przeprowadzenie głosowania w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2024 – 2039,
 9. przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Nieporęt.

7.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.

8.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.

9.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

10.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Przyjazna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska, gmina Nieporęt, stanowiącej działki ew. o nr: 200/8, 200/13, 200/22, 200/25, 200/30, 200/32.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

13.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Wójtowi Gminy Nieporęt według właściwości.

15.  Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik 

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/d60d326e-a834-4