LXXXII Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz.40, 572,1463 i 1688) zawiadamiam o zwołaniu LXXXII Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 r. (środa),  godz. 10.00. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacje Wójta z prac pomiędzy sesjami.
 4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2024 – 2039.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za formy doskonalenia pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom oraz kandydatom na strażaka ratownika jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Nieporęt, który uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca działkę o nr 304 położonej w Białobrzegach.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych, położonych we wsi Białobrzegi gm. Nieporęt, stanowiących działki nr 305 i nr 269/6 oraz położonych we wsi i gm. Nieporęt stanowiących działki nr 970/19, nr 970/18, nr 970/3 i nr 970/2 polegające na ustanowieniu na tej nieruchomości służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oraz udostępnienie nieruchomości położonej we wsi Białobrzegi gm. Nieporęt stanowiącej działkę 257 na cele umieszczenia urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt udziałów w nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 608/30, położoną we wsi Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt udziałów w nieruchomościach stanowiących działki ewid. o nr: 608/57, 608/25 położonych we wsi Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego – Pilawa, w gminie Nieporęt – część B” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego – Pilawa, w gminie Nieporęt – część B
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt  na 2024 rok.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2024 rok.
 20. Przyjęcie protokołów z LXXX, LXXXI sesji Rady Gminy Nieporęt.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.         

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik 

Projekty uchwał

https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/6f45c0bd-7101-4