Obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła do 30 czerwca 2022 roku

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że:

  • zgodnie z uchwała nr 115/20 Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu Gminy zobowiązane są przekazywać corocznie Zarządowi Województwa Mazowieckiego, szczegółowe informacje na temat zinwentaryzowanych na swoim terenie źródeł niskiej emisji – tj. ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej.

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia i przedłożenia w kancelarii Gminy Nieporęt ankiety dot. posiadanych przez Państwa źródeł ciepła https://www.nieporet.pl/spolecznosc-gminna/41179/41179/

  • do 30 czerwca 2022 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych
    i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych. CEEB to rejestr źródeł ogrzewania o mocy mniejszej niż 1 MW i spalania paliw w poszczególnych budynkach takich jak: domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i lokale usługowe.

Ww. deklarację składamy w formie elektronicznej, za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu: www.zone.gunb.gov.pl

lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Kancelarii Gminy Nieporęt.

Formularze w formacie *pdf znajdują się na stronie www.zone.gunb.gov.pl w zakładce do pobrania lub poniżej: