OGŁOSZENIE – Nabór na wolne stanowisko urzędnicze od młodszego specjalisty do inspektora w Straży Gminnej w Nieporęcie

Wójt Gminy Nieporęt ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze od młodszego specjalisty do inspektora w Straży Gminnej w Nieporęcie

(stanowisko ustalane odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

I. Adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

II. Określenie wymagań związanych z stanowiskiem:

1.Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko od młodszego specjalisty do inspektora może być osoba która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma ukończone 21 lat,

3) korzysta w pełni z praw publicznych,

4) posiada wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy                               

lub wykształcenie wyższe/wyższe i udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy,

5) cieszy się nienaganną opinią,

6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego                             

i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej (mężczyźni),

9) ukończyła szkolenie podstawowe strażników gminnych,

10) prawo jazdy kat. B,

11) posiada umiejętność obsługi komputera.

2.Warunki dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

2) umiejętność rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

3) wiedza w zakresie przepisów: ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy Kodeks postępowania    w sprawach o wykroczenia, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, umiejętność sporządzania wniosków o ukaranie do Sądu, umiejętność sporządzania protokołów przesłuchania świadka.

III. Zakres zadań wykonywanych na wyżej wymienionych stanowiskach:

Wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1736), w tym min.

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) kontrola wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków

utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego,

3) kontrola spokoju i porządku na terenie szkół i w bezpośrednim sąsiedztwie,

4) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas

zgromadzeń i imprez publicznych,

5) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w ramach posiadanych uprawnień,

6) dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, praca w terenie oraz częściowo w biurze, prowadzenie samochodu służbowego uprzywilejowanego.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6% .

VI. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,

4) kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenie podstawowego strażników gminnych,

5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nienaganna opinia,

6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1),

9) Informacja dotyczącą ochrony danych osobowych o treści określonej w załączniku do ogłoszenia.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 30 września 2023 r. w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pod adresem: 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko w Straży Gminnej.

2. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie oraz dokumenty kandydatów, z którymi nie nawiązano stosunku pracy zostaną komisyjnie zniszczone, po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt www.bip.nieporet.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieporęt.

Załącznik

do ogłoszenia Wójta Gminy Nieporęt

o naborze na wolne stanowisko

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE GMINY NIEPORĘT DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Nieporęt reprezentowany przez Wójta Gminy Nieporęt, z siedzibą w Nieporęcie, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem: iod@nieporet.pl, lub pisemnie na adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3) art. 6 ust. 1 lit a-d RODO,

4) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia Urzędu Gminy Nieporęt, w tym poprzez monitoring wizyjny.

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem ustawowym.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

1. Niepodanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.

2. Zaniechanie podania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.

VI. Okres przechowywania danych

1. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie oraz dokumenty kandydatów, z którymi nie nawiązano stosunku pracy zostaną komisyjnie zniszczone, po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Urzędu Gminy Nieporęt.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych o których mowa w cz. III. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

X. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, m. in. informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Nieporęt oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (udostępnione są imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także uzasadnienie dokonanego wyboru). Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Gminy Nieporęt, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

XI. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Zapoznałem /zapoznałam się z treścią informacji i przyjmuję ją do wiadomości.

Imię i nazwisko kandydata: ………………………….……………….……. 

stanowisko, na które składana jest aplikacja: …………………………….…