OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Gminy Nieporęt o dokonanie wyborów ławników niezbędnych do orzekania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie w liczbie 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz do orzekania w Sądzie Rejonowym w Legionowie w liczbie 2 ławników.

Poniżej zasady i tryb naboru kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

•             posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

•             jest nieskazitelnego charakteru;

•             ukończył 30 lat;

•             jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;

•             nie przekroczył 70 lat;

•             jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

•             posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

•             osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

•             osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

•             funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

•             adwokaci i aplikanci adwokaccy;

•             radcy prawni i aplikanci radcowscy;

•             duchowni;

•             żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

•             funkcjonariusze Służby Więziennej;

•             radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

•             prezesi sądów;

•             stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

•             co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do  zgłoszenia  kandydata  na  ławnika  dokonanego  na  karcie  zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

•             informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

•             oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                           o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

•             oświadczenie kandydata,  że  nie  jest  lub  nie  był  pozbawiony  władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

•             zaświadczenie lekarskie o ostanie    zdrowia,    wystawione    przez    lekarza podstawowej   opieki   zdrowotnej,   w rozumieniu  przepisów  ustawy  z dnia                       27 października 2017 r. o podstawowej  opiece  zdrowotnej  (Dz. U. z 2022 r. poz.2527),  stwierdzające  brak  przeciwwskazań  do wykonywania funkcji ławnika;

•             dwa zdjęcia  zgodne  z wymogami  stosowanymi  przy  składaniu  wniosku o wydanie dowodu osobistego;

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto:

•             do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną  organizację  społeczną  lub  zawodową,  zarejestrowaną  na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;

•             do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wzory dokumentów dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Gminy Nieporęt:

•             karta zgłoszenia kandydata na ławnika

•             formularz zapytania o udzielenie informacji o zgłaszanej osobie z Krajowego Rejestru Karnego

•             wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

•             wzór oświadczenia kandydata na ławnika, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt  opłaty  za  badanie  lekarskie  i za  wystawienie  zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynął do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po dniu                                   

30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy:

• złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt do 30 czerwca 2023 r.

albo

•             przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt                      

do dnia 30 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nieporęt)