Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Gmina Nieporęt  podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, kwota środków finansowych na realizację Programu wynosi 192 831,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

Wsparciem w ramach programu objętych zostanie 8 osób z niepełnosprawnością (w tym 4 dzieci). Zaplanowano 3635 godzin wsparcia (1320 dla dzieci). Osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące na terenie gminy Nieporęt poprzez uzyskane wsparcie zwiększą bądź rozpoczną swoją aktywność w życiu społecznym, kulturalnym, rozrywkowym, sportowym oraz zdrowotnym.

Do udziału w Programie w pierwszej kolejności będą zakwalifikowane osoby, które zgłosiły się na etapie planowanego wnioskowania o środki w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r. W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie tel. 22 490 43 41 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00.