Przedsiębiorco – zgłoś umowę na odpady do Gminy

Urząd Gminy Nieporęt wzywa właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – przedsiębiorców do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz dowodów uiszczania opłat.

 Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:

– zostawiając je w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt,

– przesłać na adres Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt,

– przesłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentów pocztą elektroniczną na adres mailowy:

urzad@nieporet.pl 

Użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych (budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp.) mają obowiązek zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych.

W sytuacji, gdy nieruchomość składa się z  dwóch części, tj.  przeznaczoną na cele mieszkalne oraz działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów i są oni zobowiązani do:

  1. uiszczania opłaty w Urzędzie Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
  2. zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej dotyczącej części, na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Jednocześnie informujemy, że brak aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

– wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.                                 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

-Szczególne okoliczności-

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie, jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług, z zapisem, iż w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarzają Państwo odpadów komunalnych, a także, że nie mają Państwo wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.

Powiadomienie Gminy o ww. okolicznościach, pozwoli na zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Dział Gospodarki Komunalnej tel.: 22 767-04-27