Ważna informacja na temat deklaracji CEEB! Zostały już tylko 4 dni na jej wypełnienie.

Zostały już tylko 4 dni do wypełnienia deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)! Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą grzywny. W ostatnich dniach do Urzędu Gminy Nieporęt nadeszło sporo listów z wypełnionymi drukami Kwestionariuszy Źródeł Ciepła. Jest to zupełnie inna deklaracja!

Kwestionariusz Źródeł Ciepła jest dokumentem, wymaganym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Druk deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to deklaracja ogólnopolska, wymagana przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Co ważne, bez niej nie otrzymacie Państwo dopłaty rządowej na zakupu 3 ton węgla! Niewypełnienie deklaracji CEEB może skutkować również nałożeniem kary sięgającej nawet 5 tys. złotych. Najprościej wypełnić deklaracje CEEB przez Internet. Zajmuje to tylko kilka minut i jest bardzo proste. Przykłady prawidłowo wypełnionych deklaracji oraz szczegółowe informacje na temat CEEB znajdziecie Państwo pod linkiem https://www.nieporet.pl/…/centralna-ewidencja…/41486/

Drodzy mieszkańcy! Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy korzystają z Internetu. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem – przekażcie tą informację osobom starszym, które rzadziej zaglądają do mediów społecznościowych i na stronę internetową Urzędu Gminy Nieporęt: rodzicom, sąsiadom, znajomym.

Poniżej znajdą Państwo dokładne wyjaśnienie dotyczące dwóch rodzajów „inwentaryzacji” źródeł ciepła.

 I. DEKLARACJE CEEB – CENTRALNEJ EWEIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127). Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gunb.gov.pl

2. Termin złożenia Deklaracji CEEB

 • Obowiązek złożenia Deklaracji powstał od 1 lipca 2021 r.:
 • Dla istniejących źródeł ciepła (przed 1 lipca 2021 r.) – termin 12 mcy, czyli do 30.06.2022 r.
 • Dla nowych źródeł ciepła (uruchomionych po 1 lipca 2021 r.) – termin 14 dni od uruchomienia.

3. Jakie informacje zawiera Deklaracja CEEB?

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku oraz adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie) oraz adres e-mail (opcjonalnie).

4. Sankcje dla osób, które nie złożyły Deklaracji CEEB

W art. 27h ww. ustawy wprowadzono sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd „poweźmie” o tym informację, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu. Założeniem ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji, w której obywatel złoży deklarację, nawet z uchybieniem terminu.

5. Jak złożyć Deklarację CEEB?

 • w formie elektronicznej – tylko dla posiadaczy Profilu Zaufanego lub e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego, po zalogowaniu przez stronę: www.zone.gunb.gov.pl
 • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nieporęt. Dział OŚR pomaga wypełniać deklaracje, również telefonicznie (22) 767-04-10.

6. Gdzie znajdują się pliki w formie papierowej do wypełnienia Deklaracji CEEB?

Pliki do pobrania znajdą Państwo na stronach:

Formularz A – dotyczy tylko budynków mieszkalnych.

Formularz B – dotyczy wszelkich budynków niemieszkalnych.

Uwaga! Formularzy nie należy przesyłać pocztą elektroniczną (e-mail) do Urzędu! Deklaracje w formie papierowej muszą być przedłożone z oryginalnym, własnoręcznym podpisem.

 II. GMINNE KWESTIONARIUSZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

1. Podstawa prawna

 • Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. – Program Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
 • Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego (tzw. Uchwała antysmogowa) z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2. Termin inwentaryzacji

Inwentaryzacja i zbieranie informacji nt. źródeł ciepła w gminie trwa w trybie ciągłym do końca każdego roku kalendarzowego, aż do końca 2026 roku.

3. Cel prowadzonej inwentaryzacji

 • od 1 stycznia 2023 roku  użytkowanie pieców i kotłów bezklasowych (nie spełniających przynajmniej wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012) na węgiel, pellet i drewno stanie się nielegalne. Są to instalacje, które emitują najwięcej zanieczyszczeń i w znacznej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza w sezonie grzewczym.
 • od 1 stycznia 2028 roku będzie obowiązywał zakaz eksploatacji kotłów i pieców klasy 3 i 4 (wg normy PN-EN 303-5:2012).
 • Tylko kotły i piece klasy 5 oraz te spełniające wymogi ekoprojektu będą mogły być użytkowane do końca ich żywotności.
 • Likwidacja tzw. „kopciuchów” prowadzi do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy, a dane uzyskane w ankietach posłużą do stworzenia „Bazy źródeł niskiej emisji” oraz pozwolą na odpowiednie rozplanowanie środków budżetowych na dofinansowania do wymiany pieców na paliwa stałe.

4. Sankcje związane z źródła ciepła

Użytkowanie pieców i kotłów bezklasowych po 1 stycznia 2023 roku będzie zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

5. Jak złożyć Kwestionariusz źródeł ciepła?

 • w formie elektronicznej – plik do pobrania znajdą państwo na stronie www.nieporet.pl w zakładce Ekologia. Można go wydrukować i przesłać e-mailem na dres urzad@nieporet.pl
 • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nieporęt. Dział OŚR pomaga wypełniać deklaracje, również telefonicznie (22) 767-04-10.

Dział OŚR pomaga wypełniać Kwestionariusze, również telefonicznie (22) 767-04-10.