Wojewódzka Rada Seniorów – konsultacje społeczne

W zawiązku z otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informacją, dotyczącą podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały nr 1334/425/23 z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 3 sierpnia 2023 roku do dnia 10 sierpnia 2023 roku. Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, opinii i propozycji od stron zainteresowanych w tej sprawie, w tym od samych seniorów, organizacji pozarządowych, lokalnych władz i instytucji publicznych.

Z projektem uchwały w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Seniorów i nadania jej statutu można zapoznać się na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” – Zdrowie i Polityka Społeczna – Wojewódzka Rada Seniorów oraz www.bip.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” – Konsultacje społeczne. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi, propozycje i wnioski do projektu uchwały:

  1. osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
  2. przesłać pocztą na adres wskazany w pkt. 1;
  3. przesłać mailem na adres: zdrowie@mazovia.pl.