Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 kwietnia 2022 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt