Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnej tężni solankowej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w gminie Nieporęt.