Zarządzenie Nr 163/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – 1) uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gminnego systemu kanalizacji deszczowej, 2) uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gminnego systemu kanalizacji deszczowej.