Zarządzenie Nr 197/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom OSP z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.