Zarządzenie Nr 220/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gminnego systemu kanalizacji deszczowej.