Zarządzenie Nr 234/2022 Wójta Gminy Nieporęt   z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały   w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok szkolny 2022/2023