Zarządzenie Nr 243/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.