Zarządzenie Nr 258/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 czerwca 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktów prawa miejscowego uchwał Rady Gminy Nieporęt: 1.w sprawie  Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt 2.w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Nieporęt za wybitne wyniki w nauce