Zarządzenie Nr 360/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt.