Zarządzenie Nr   361/2023Wójta Gminy Nieporęt   z dnia 18  sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz  odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nieporęt.