Zarządzenie Nr 398/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 września 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie wód