Zarządzenie Nr 405/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa