Zarządzenie Nr 445/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Nieporęt.