Zarządzenie Nr 533/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 7 grudnia 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktu prawa miejscowego – uchwał Rady Gminy Nieporęt w sprawie: 1 ) szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych oraz 2) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.