Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku udzielonego osobom objętym tym Programem