Zawiadomienie o zwołaniu LXXII sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 poz. 40 i 572) zawiadamiam o zwołaniu LXXII sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  20 kwietnia 2023 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie  z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gminnego systemu kanalizacji deszczowej.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gminnego systemu kanalizacji deszczowej.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony nieruchomości gminnych położonych we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiących działki o nr 349/8, 349/17 i 349/19 służebnością przesyłu.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony nieruchomości gminnych, położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiących działki o nr 116/3 i 116/11 służebnością przesyłu.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości położonych we wsi Józefów gm. Nieporęt stanowiących działki o nr 206/30 i 206/32 .
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej – lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku położonym w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 13, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał dostępne są w Portalu- eSesja:

https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/39eafedf-8e0e-4