Zawiadomienie o zwołaniu LXXXIII sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji w dniu  29 lutego 2024 r. (czwartek), godz. 10.00 , w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt  

              

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 , 1463 i 1688) zawiadamiam o zwołaniu LXXXIII sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  29 lutego 2024 r. (czwartek), godz. 10.00 , w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacje Wójta z prac pomiędzy sesjami.
 4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy z prac pomiędzy sesjami w tym, sprawozdanie z pracy Rady Gminy Nieporęt w 2023 roku.
 5. Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Gminy Nieporęt w 2023 roku.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2024 – 2039.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 Gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nieporęt do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nieporęt do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nieporęt na lata 2024 – 2026.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w zakresie realizacji projektu pn. „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew”.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Bławatkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Michałów-Grabina, gmina Nieporęt, stanowiącej działki ew. o nr: 1/24, 1/28, 1/30.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Akacjowej i ulicy Bagiennej, w gminie Nieporęt”.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego – Pilawa, w gminie Nieporęt – część B” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego – Pilawa, w gminie Nieporęt – część B.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Wójtowi Gminy Nieporęt według właściwości.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.         

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023  r., poz.40,572,1463 i 1688) – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja

https://nieporet.esesja.pl/