Zawiadomienie o zwołaniu LXXXIV Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji w dniu 28 marca 2024 r. (czwartek), godz. 10.00 z proponowanym porządkiem obrad.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz.40, 572,1463 i 1688) zawiadamiam o zwołaniu LXXXIV Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. (czwartek), godz. 10.00. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacje Wójta z prac pomiędzy sesjami.
 4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2024 – 2039.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o. o. z siedzibą w Nieporęcie.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2024 rok”.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Jerzego Boskiego” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Strużańskiej z ulicami Przyszłość i Słoneczną we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Ziołowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rembelszczyzna, gmina Nieporęt, stanowiącej działki ew. o nr: 201/2, 201/4, 203/2, 203/15.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 110/52, położonej we wsi i gminie Nieporęt.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca lokal  użytkowy zlokalizowany w budynku gminnym w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 13.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  nieruchomości gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej część działki o nr 57/1oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych, położonych we wsi Białobrzegi gm. Nieporęt, stanowiących działki nr 305 i nr 269/6 oraz położonych we wsi i gm. Nieporęt stanowiących działki nr 970/19, nr 970/18, nr 970/3 i nr 970/2 polegające na ustanowieniu na tej nieruchomości służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na cele umieszczenia urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego na działce ewid. nr 1569/1 w miejscowości i gminie Nieporęt.
 17. Przyjęcie protokołów z LXXXII, LXXXIII i LXXXIV sesji Rady Gminy Nieporęt.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.       

Link do eSesji: https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/12ebf383-37b0-4