Zawiadomienie o zwołaniu LXXXVI Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), godz. 15.00 z proponowanym porządkiem obrad.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz.40, 572,1463 i 1688) zawiadamiam o zwołaniu LXXXVI Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), godz. 15.00. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nieporęt.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych, położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt, stanowiących działki nr 631/22, nr 628/6 i nr 628/8 polegające na ustanowieniu służebności przesyłuna rzecz Virtual Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz jej następców prawnych na cele umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej część działki o nr 128/10 i lokalu stanowiącego parter budynku handlowo-usługowego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Józefów, gmina Nieporęt, składającej się z działek ewidencyjnych o nr: 537, 538, 540, 541 wraz z odpowiednimi udziałami w działkach o nr ewidencyjnych: 189/30, 189/32, 187/1, 191/1, 189/34, 189/37 i 189/36 położonych we wsi Józefów gm. Nieporęt, pełniących funkcję drogi dojazdowej.
 9. Przyjęcie protokołu z LXXXV sesji Rady Gminy Nieporęt.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik

https://nieporet.esesja.pl/