LXXV Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji.

                                                                     

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) zawiadamiam o zwołaniu LXXV sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu  29 czerwca 2023 r. (czwartek), godz. 10.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt  z proponowanym porządkiem obrad:                                     

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacje Wójta z prac pomiędzy sesjami.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gminnego systemu kanalizacji deszczowej.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem st. Warszawą w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Protestanckiego.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Nieporęt za wybitne wyniki w nauce.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na zawarcie, z dotychczasowym najemcą, kolejnej umowy najmu, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Józefów, gmina Nieporęt, oznaczonych jako działki o nr ewidencyjnych: 189/27, 189/28, 189/40, 189/41, 189/43, 189/44, 189/45, 189/46, 189/47 i 189/51 wraz z odpowiednimi udziałami w działkach o nr ewidencyjnych: 189/30, 189/32, 187/1, 191/1, 189/34, 189/37 i 189/36 położonych we wsi Józefów gm. Nieporęt, pełniących funkcję drogi dojazdowej.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki o nr ewid. 970/48  o pow. 6 m², położona we wsi i gminie Nieporęt oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Polna Droga” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Kąty Węgierskie, gmina Nieporęt, stanowiącej działkę ew. o nr 32/4.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.         

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023  r., poz.40,572) – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/f9731c76-9772-4