Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji konkursowej

 

Zarządzenie Nr 10/2016
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2016

Na podstawie art 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045, 1890) oraz art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i 1339) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłosić nabór na kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym „Konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku”,
2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieporęt;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 10/2016
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 18 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Nieporęt
o naborze kandydata na członka Komisji konkursowej

Wójt Gminy Nieporęt ogłasza nabór na kandydata na członka Komisji konkursowej opiniującej oferty w ogłoszonym przez Gminę Nieporęt/Wójta Gminy Nieporęt „Konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku”.
I. Kandydatów na członka Komisji konkursowej mogą zgłaszać:
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i 1339) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
II. Kandydaci zgłoszeni na członka Komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
2) posiadać doświadczenie w zakresie zadania będącego przedmiotem Konkursu oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182, 1662)
III. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia, w terminie do dnia 1 lutego 2016 r. w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pl. Wolności 1 – w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek: 8.00 – 18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@nieporet.pl
IV. W skład Komisji powołany zostanie jeden kandydat zgłoszony przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, spełniających kryteria określone w pkt II.
W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów wyboru kandydata, który zostanie powołany w skład Komisji dokonuje Wójt.
Ostateczny skład komisji konkursowej powoływany zostanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Nieporęt
Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Oświadczenie

Formularz zgłoszeniowy