Konsultacje społeczne w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli (prawo miejscowe)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPORĘT o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W załączeniu treść ogłoszenia w wersjach: