Nabór na stanowisko kierownika Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury ogłasza nabór na stanowisko kierownika Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej licencjackie o kierunku animacja społeczno – kulturalna, lub pokrewne.
 2. Nieposzlakowana opinia,
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

II. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe:

 1. Posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy na podobnym stanowisku.
 2. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 3. Dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie Filią Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie, a w tym:
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • administrowanie obiektem.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny podpisane odręcznie.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz cv powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 t.j.). Przyjmuję do
wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych
osobowych zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.”
Oświadczenie o powyższej treści może być złożone oddzielnie z zaznaczeniem że dotyczy
wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej.

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy – KIEROWNIK” należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 9a
05-126 Nieporęt, tel.774 83 26

Termin składania dokumentów upływa dnia 31.08.2016 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do GOK-u)
nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są zwracane.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Oksza – Klossi