Gmina przeznacza lokal do wynajęcia

Gmina przeznacza do wynajęcia lokal w pawilonie handlowo-usługowym w Białobrzegach na Osiedlu Wojskowym.

Lokal użytkowy nr 6 o pow. 190,2 m² w pawilonie handlowym położony jest w Białobrzegach na Osiedlu Wojskowym nr 108 na działce ew. nr 170/34. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00045098/3.

 Lokal znajduje się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowo-usługowym. Posiada 2 wejścia – od frontu budynku, poprzez zewnętrzną klatkę schodową oraz od tylnej części budynku poprzez wewnętrzna klatkę schodową. Lokal o łącznej pow. 190,2 m² składa się z 9 pomieszczeń, w tym jedno duże pomieszczenie o pow. 106,8 m². Lokal wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu w planie 19MW.

Lokal położony jest na osiedlu mieszkaniowym, pomiędzy budynkami zabudowy wielorodzinnej, z tego względu dopuszcza się wykorzystanie lokalu na usługi niekolidujące z charakterem miejsca położenia.

Lokal wymaga remontu w celu  dostosowania do charakteru prowadzonej działalności.

 

Minimalna wysokość czynszu dzierżawy za cały przedmiot dzierżawy, ustalona jest na kwotę 16 zł/1m² (słownie: szesnaście złotych) brutto miesięcznie, w tym podatek VAT 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

   1) wniesienie przez oferenta wadium w pieniądzu w wysokości 2000 zł (dwa  tysiące złotych);

  • złożenie pisemnej oferty przetargowej,

 

Wadium w wysokości 2000 zł należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Nieporęt, Bank Spółdzielczy w Legionowie  o/Nieporęt Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w takim terminie aby najpóźniej na trzy dni przed terminem otwarcia ofert wpłynęło ono na wyżej wskazany rachunek bankowy Organizatora przetargu.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 3 listopada 2016 r. do godz. 11:00  w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pok. Nr 9, adres: Plac Wolności 1, 05 – 126 Nieporęt.

 

 

Pozostałe, nie określone w niniejszym wyciągu z ogłoszenia warunki przetargu, określa „Regulamin  drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu  użytkowego nr 6 pow. 190,2 m², położonego na Osiedlu Wojskowym nr 108 w Białobrzegach gm. Nieporęt, na okres do 3 lat”;  udostępniony oferentom w BiP Gminy Nieporęt, a także w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt: na Tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w pok. Nr 7 (parter) Urzędu Gminy Nieporęt.

 

Ponadto szczegółowe warunki i informacje dotyczące najmu można uzyskać w Dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, pokój nr 7, telefon 22 767-04-12, e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Nieporęt

Sławomir Maciej Mazur