Sprawozdanie z konsultacji w sprawie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2016-2019”

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie”Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2016-2019, przeprowadzonych w terminie od dnia 8 listopada 2016 r. do 18 listopada 2016 r.