Wybór oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny w 2017 r.

Zarządzenie Nr 369/2016 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.