Sprawozdanie z konsultacji w zakresie projektów uchwał w sprawie: 1) w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Rekreacji Nieporęt”; 2) w sprawie nadania Statutu Centrum Rekreacji Nieporęt; 3) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktów prawa miejscowego – projektów uchwał w sprawie: 1) w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Rekreacji Nieporęt”; 2) w sprawie nadania Statutu Centrum Rekreacji Nieporęt; 3) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.