Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Gminie Nieporęt

Starosta Legionowski zawiadamia, że na terenie Gminy Nieporęt przeprowadzona zostanie aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Starosta legionowski działając zgodnie z art. 20 ust.3 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz § 4 pkt.4, § 6 ust. 1 i § 9 ust.1 Rozporządzenia rady ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. Z 2012 r. poz.1246) zawiadamia, że z urzędu zostanie przeprowadzona aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Gminie Nieporęt, powiat legionowski.

Czynności klasyfikacyjne w terenie klasyfikator przeprowadza w obecności właścicieli. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie. Osoby biorące udział w w/w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości.
Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego, wydział geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Do czynności klasyfikacyjnych upoważniony został klasyfikator Mikołaj Jurewicz (tel.: 607 858 903).

Jednocześnie informuję, iż projekt ustalenia klasyfikacji zostanie wyłożony na okres 14 dni do publicznego wglądu osób zainteresowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, pok. 108 w dniach 17.04.2013 do 30.04.2013 w godzinach 9.00 do 14.00.

W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji.