Dodatkowe środki finansowe Lokalnej Grupy Działania

Dodatkowe środki finansowe

Lokalna Grupa Działania uzyskała z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowe środki finansowe na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań. W poniedziałek 28 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie z udziałem Członka Zarządu Województwa Janiny Orzełowskiej i Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosława Rybickiego, podczas którego Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” Edward Trojanowski oraz przedstawiciele w/w jednostki pośredniczącej podpisali odpowiednie umowy.

Dodatkowe środki przeznaczone będą na nowe projekty o łącznej kwocie dofinansowania 3,5 mln zł. Projekty dotyczyć będą czterech zakresów dla różnych grup beneficjentów:
1. Zachowanie i rewitalizacja obiektów sakralnych o znacznej wartości historycznej i kulturowej (kościoły, kaplice, cmentarze) w ramach działania Odnowa Wsi, gdzie przewidywana dotacja wynosi 900.000 zł.
2. Odnawialne źródła energii:
– Małe Projekty – 500.000 zł
– Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 200.000 zł
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej kwotę – 100.000 zł
3. Propagowanie tradycji architektonicznej w budownictwie:
– Odnowa Wsi – 400.000 zł
– Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 400.00 zł
– Małe Projekty – 100.00 zł
4. Rozwój gospodarki elektronicznej:
– Odnowa Wsi – 400.000 zł
– Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 300.000 zł
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 100.000 zł
– Małe Projekty – 100.000 zł

Szczegółowe informacje na temat zakresu dodatkowych zadań znajdują się w załączniku „Projekt zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju”

Informujemy ponadto, że zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie Małych Projektów dotacja na jedną operację została zwiększona z 25.000 do 50.000 zł a limit na jednego beneficjenta
ze 100.000 do 200.000 zł (nie dotyczy beneficjentów składających wnioski w ramach zakresów Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).

Zachęcamy do składania wniosków w konkursie planowanym na okres 25 marca – 12 kwietnia 2013 roku, w którym łączna alokacja środków wyniesie 7.2 mln zł.

W marcu odbędą się szkolenia adresowane do poszczególnych grup beneficjentów. Termin szkoleń zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie LGD PZZ, oraz w „Kurierze W”.

Więcej informacji

Więcej informacji nt. działania Odnowa i rozwój wsi