Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY NIEPORĘT

Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG ( t.j. Dz.U.2016.250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Nieporęt o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Nieporęt w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Nieporęt (Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 30), na stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce Ekologia oraz Komunikaty oraz u sołtysów.
Wypełnione druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pocztą na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@nieporet.pl.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Nieporęt oraz Straż Gminna rozpoczynają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieporęt.
W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków