Informacja dla posiadaczy „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+” w sprawie dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 lutego 2015 r. Gmina nie może już stosować dopłaty dla rodzin wielodzietnych, którym przyznano „Nieporęcką Kartę Rodziny 3+” do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wynika to ze stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją przepisu stanowiącego dotychczas podstawę do przyznania tej dopłaty przez Gminęi związaną z tym zmianą dotychczasowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) zmieniono m.in. treść art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) uprawniającego Radę Gminy do ustanawiania dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy będą spełniać ustalone przez nią kryteria, eliminując możliwość wskazanej wyżej dopłaty.

Zmieniony przepis stanowił dotychczas podstawę do ustanowienia przez Radę Gminy dopłaty dla rodzin wielodzietnych, którym przyznano „Nieporęcką Kartę Rodziny 3+”, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a po zmianie tego przepisu Rada Gminy utraciła uprawnienia do ustanawiania dopłaty w powyższym zakresie.

W związku ze zniesieniem możliwości dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Urząd Gminy prosi o zgłoszenie się osób dysponujących „Nieporęcką Kartą Rodziny 3+” do Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (pokój nr 26, II piętro) w celu dokonania stosownej zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie złożenia nowej/zmienionej deklaracji nie uwzględniającej dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą wydawane decyzje w sprawie naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez uwzględnienia tej dopłaty.