Nabór PKW na funkcję urzędnika wyborczego

INFORMACJA

DYREKTORA DELEGATURY

KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE

z dnia 27 marca 2018 r.

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

na obszarze właściwości  Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

 

 • Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach należy składać do Dyrektora Delegatury w Warszawie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

 

 • Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Delegatury w Warszawie w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, parter (wejście B) pokój 42 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania tj. od godz. 815 do godz. 1615. Zgłoszenia mogą być nadesłane pocztą, faksem lub jako skan lecz
  w podanym wyżej terminie muszą one w postaci oryginału wpłynąć do Delegatury (zgodnie z art. 9 1 Kodeksu wyborczego).

 

 • Zgłoszenie należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

 

 • Treść uchwały oraz wzór zgłoszenia są dostępne na stronach internetowych Delegatury w Warszawie kbw.gov.pl

 

 • Zgodnie z treścią art. 191b Kodeksu wyborczego urzędnika wyborczego dotyczą między innymi następujące zakazy:
 • urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia. W przypadku zgłoszeń do m. st. Warszawy lub dzielnic m. st. Warszawy urzędnik wyborczy nie może być zatrudniony na obszarze żadnej z dzielnic m. st. Warszawy.
 • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie dotyczy urzędników wyborczych zgłaszanych do miasta na prawach powiatu – m. st. Warszawy oraz zgłaszanych do dzielnic.
 • urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
 • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 • Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie przez kandydata wykształcenia wyższego. Kopia powinna być poświadczona
  za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę. W celu ułatwienia wyjaśniania ewentualnych uwag proszę o podanie numeru telefonu kontaktowego.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję,
iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

 • Załącznikiem do niniejszej informacji jest wykaz jednostek samorządu terytorialnego będących w zasięgu Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
  w Warszawie wraz z ustaloną liczbą urzędników dla każdej z nich.

 

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego

w Warszawie

/-/ Anna Lubaczewska