Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011r.

Zarządzenie nr 49/2011
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 10 marca 2011r.

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011r.

Na podstawie art. 7 ust.10, art. 26, art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2010r Nr 234, poz. 1536) oraz § 6 ust.2 pkt 2 Załącznika do Uchwały Nr IV/8/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2011r. zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011r. obejmującego zadanie własne gminy – Popularyzacja i rozwój dyscyplin sportowych: piłka koszykowa, żeglarstwo, minitenis, tenis ziemny, judo.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust.1 nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych w drodze umowy wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia, o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
4. Szczegółowy opis zakresu zadania określonego w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
5. Wzór umowy określa załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
6. Standardy realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej określa załącznik nr 4 do Zarządzenia.
§ 2.

Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt.
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieporęt.
3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia nr 49/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 marca 2011 r.