Informacja w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku

Zarządzenie nr 47/2011
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust 4 pkt 2, art. 15 ust 1, art.16 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w związku z Zarządzeniem Nr 26/2011 r. Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Dokonać wyboru ofert złożonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej:
– Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” z siedzibą w Nieporęcie Plac Wolności 6,
– Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, ul. Jana
Kazimierza 16D,
uwzględniając wniosek Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 43/2011
Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury
fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz rekreacji
ruchowej złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w
zakresie kultury fizycznej i sportu oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Uzasadnienie określające przyczyny wyboru ofert do realizacji zadań publicznych oraz
przyczyny odrzucenia oferty zawiera protokół Komisji Konkursowej stanowiący
załącznik do zarządzenia.

§ 2.
1. W związku z wyborem ofert stowarzyszeń kultury fizycznej wskazanych w § 1 ust 1,
zawrzeć umowy na realizację zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych w zakresie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych obejmujących:
1) Zadanie nr 1 – Popularyzacja i rozwój dyscypliny sportowej – piłka nożna z
Ludowym Klubem Sportowym „Rotavia” z siedzibą w Nieporęcie;
2) Zadanie nr 2 – Popularyzacja i rozwój dyscypliny sportowej – piłka siatkowa
z Uczniowskim Klubem Sportowym „Dębina” z siedzibą w Stanisławowie
Pierwszym;

2. Udzielić stowarzyszeniom kultury fizycznej dotacji na realizację zadań publicznych w
zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych
określonych w ust. 1 w następującej wysokości:
1) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Rotavia” 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych)
2) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dębina” 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

3. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określą umowy w sprawie realizacji
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju
dyscyplin sportowych oraz rekreacji ruchowej zawarte z LKS „Rotavia”, UKS
„Dębina”.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Protokół
Do Zarządzenia Nr 47/2011
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 8 marca 2011 r.

z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 43/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 marca 2011r. w celu rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych, ogłoszonego Zarządzeniem nr 26/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 lutego 2011 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych.

Konkurs obejmował realizację następujących dyscyplin:
1. Zadanie nr 1 – Popularyzacja i rozwój dyscypliny sportowej – piłka nożna.
2. Zadanie nr 2 – Popularyzacja i rozwój dyscypliny sportowej – piłka siatkowa.
3. Zadania nr 3 – Popularyzacja i rozwój dyscyplin sportowych – piłka koszykowa,
żeglarstwo, tenis ziemny.

Komisja w składzie:
1. Barbara Kopcińska – przewodniczący, przedstawiciel Wójta,
2. Urszula Mitka-Karandziej – przedstawiciel Wójta,
3. Marian Oszczyk – przedstawiciel merytorycznej Komisji Rady Gminy,
4. Jarosław Pisarek – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
5. Dorota Jankojć – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

w dniu 3 marca 2011r. dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły do Urzędu Gminy Nieporęt na adres: 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1 w wymaganym terminie tj. do dnia 2 marca 2011 roku. Wpłynęły 3 oferty złożone przez wymienione poniżej stowarzyszenia kultury fizycznej:

1. Ludowy Klubu Sportowy „Rotavia”, z siedzibą w Nieporęcie Plac Wolności 6 (oferta „A”),
2. Uczniowski Klub Sportowy „Dębina”, z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana
Kazimierza 16D (oferta „B”),
3. Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa”, z siedzibą w Nieporęcie ul. Dworcowa 9
(oferta„C”).

Po dokonaniu analizy Komisja stwierdziła, że dwie z trzech złożonych ofert spełniają wymagania § 8 ust. 2 Załącznika nr 1do Zarządzenia Nr 26/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 lutego 2011r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych.
Jedna ze złożonych ofert nie spełniła wymagań § 8 ust. 2 Załącznika nr 1do Zarządzenia Nr 26/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 lutego 2011r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych.
W związku z powyższym Komisja dokonała następujących ustaleń:

I. Zadanie nr 1 – Popularyzacja i rozwój dyscypliny sportowej – piłka nożna.

Przedłożona przez Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” oferta jest zgodna z § 8 ust. 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 lutego 2011 roku o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych i spełniła następujące kryteria:
1. została złożona w terminie tj do dnia 2 marca 2011r. – kompletna i zgodna obowiązującym
wzorem oferty,
2. Ludowy Klub Sportowy „ROTAVIA” złożył zaświadczenie z dnia 28 lutego 2011 roku
potwierdzające wpis LKS „Rotavia” do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej pod
numerem 32 prowadzonej przez Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa
Powiatowego w Legionowie,
3. kalkulacja przewidywanych kosztów została sporządzona zgodnie z obowiązującym
wzorem oferty określonym w § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
4. oferowana realizacja zadań opiera się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzętowej
niezbędnej do ich realizacji oraz zasobach kadrowych posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. W załączeniu do oferty Klub przedłożył kopie
dokumentów potwierdzające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
następujących osób:
– Ryszarda Stromeckiego – instruktora dyscypliny sportu – piłka nożna,
– Stanisława Pisarka – trenera klasy drugiej w piłce nożnej,
– Romana Madeja – nauczyciela nauczania wychowania fizycznego, zdrowotnego i
korektywy.
Ponadto załączono pisma dyrekcji Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym, Szkoły
Podstawowej w Józefowie, Szkoły Podstawowej w Nieporęcie z dnia 28.02.2011 roku
wyrażające zgodę na nieodpłatne korzystanie z sal gimnastycznych i boiska do piłki nożnej
na potrzeby organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych.
6. potwierdzono adekwatność założeń oferowanej realizacji zadania do standardów
określonych przez Gminę w załączniku nr 4 do ogłoszenia,
7. potwierdzono zgodność oferty z warunkami ogłoszenia, w tym zgodność oferty z zakresem
działalności statutowej podmiotu składającego ofertę oraz z przepisami ustawy o kulturze
fizycznej.

Wniosek Komisji z oceny oferty przedłożonej przez Ludowy Klub Sportowy „Rotavia”
Komisja po dokonaniu oceny stwierdziła co następuje:
1) przedłożona przez Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” oferta spełnia kryteria formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie,
2) oferent gwarantuje możliwość realizacji zadania publicznego,
3) przedstawiona kalkulacja realizacji zadania odnosząca się do jego zakresu rzeczowego i wysokości wnioskowanej dotacji gwarantuje możliwość realizacji zadania,
4) proponowaną przez oferenta jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których LKS Rotavia będzie realizować zadanie publiczne należy uznać za spełniające wymogi ogłoszonego konkursu ofert,
5) oferent zaplanował – przewidział udział środków własnych na realizację zadania publicznego oraz pracę społeczną członków,
6) na podstawie dokonanej analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizował LKS „Rotavia” biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji, organizacja gwarantuje prawidłową realizację zadania publicznego,
7) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W zawiązku z powyższym Komisja wnioskuje dokonać wyboru oferty Ludowego Klubu Sportowego „Rotavia” i podpisać z ww. stowarzyszeniem umowę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej – Zadanie nr 1 – popularyzacja i rozwój dyscypliny sportowej – piłka nożna i udzielić dotacji w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

II. Zadanie nr 2 – Popularyzacja i rozwój dyscypliny sportowej – piłka siatkowa.

Przedłożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” oferta jest zgodna z § 8 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 lutego 2011 roku o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych i spełniła następujące kryteria:
1. została złożona w terminie tj. do dnia 02 marca 2011r – kompletna i zgodna z
obowiązującym wzorem oferty,
2. Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” złożył Zaświadczenie z dnia 22 lutego 2011r.
potwierdzające wpis UKS „Dębina” pod numerem 19 do rejestru uczniowskich klubów
sportowych prowadzonego przez Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego w Starostwie
Powiatowym w Legionowie,
3. Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” złożył oświadczenie, informujące, że UKS
„Dębina” nie jest pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji budżetowej na skutek
przepisu art. 145 ust.6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
4. kalkulacja przewidywanych kosztów została sporządzona zgodnie z obowiązującym
wzorem oferty określonym w § 1 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
5. oferowana realizacja zadań opiera się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzętowej
niezbędnej do ich realizacji oraz zasobach kadrowych posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. W załączeniu do oferty Klub przedłożył kopie
dokumentów potwierdzające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
następujących osób:
– Bronisława Orlikowskiego – trenera II klasy w piłce siatkowej,
– Romana Madeja – instruktora dyscypliny sportu – piłki siatkowej,
– Jerzego Wawrzyniaka – instruktora dyscypliny sportu – piłka siatkowa,
– Michała Madeja – trenera II klasy w piłce siatkowej,
– Dariusza Pieśniaka – trenera II klasy w piłce siatkowej.
Ponadto zostały przedłożone Oświadczenia Dyrekcji Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Nieporęcie, Szkoły Podstawowej w Józefowie
wyrażające zgodę na nieodpłatne korzystanie w 2011 roku z sal gimnastycznych oraz
sprzętu sportowego w budynkach szkół przez Uczniowski Klub Sportowy „Dębina”,
6. potwierdzono adekwatność założeń oferowanej realizacji zadania do standardów
określonych przez Gminę w załączniku nr 4 do ogłoszenia,
7. potwierdzono zgodność oferty z warunkami ogłoszenia, w tym zgodność oferty z zakresem
działalności statutowej podmiotu składającego ofertę oraz z przepisami ustawy o sporcie.

Wnioski Komisji z oceny oferty przedłożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Dębina”
Komisja po dokonaniu oceny stwierdza co następuje:
1) przedłożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” oferta spełnia kryteria formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie,
2) Oferent gwarantuje możliwość realizacji zadania,
3) przedstawiona kalkulacja realizacji zadania odnosząca się do jego zakresu rzeczowego i wysokości wnioskowanej dotacji gwarantuje możliwość realizacji zadania,
4) proponowana przez oferenta jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których UKS „Dębina” będzie realizować zadanie publiczne należy uznać za spełniające wymogi ogłoszonego konkursu ofert,
5) oferent zaplanował – przewidział udział środków własnych na realizację zadania publicznego oraz pracę społeczną członków klubu,
6) na podstawie dokonanej analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizował UKS „Dębina” biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji organizacja gwarantuje prawidłowość realizacji zadania publicznego,
7) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W związku z powyższym Komisja wnioskuje dokonać wyboru oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dębina” i podpisać z ww. stowarzyszeniem umowę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku – Zadanie nr 2 – popularyzacja i rozwój dyscypliny sportowej – piłka siatkowa i udzielić dotacji w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

III. Zadanie nr 3 – Popularyzacja i rozwój dyscyplin sportowych – piłka koszykowa,
żeglarstwo, tenis ziemny, judo.

Przedłożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” oferta nie jest zgodna z § 8 ust. 2 Zarządzenia Nr 26/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 lutego 2011r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych i nie spełniła kryteriów formalnych wyboru oferty.
Zgodnie z obowiązującym wzorem oferty, który jest określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” nie przedstawił:
a) aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących,
b) sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok.

Wnioski Komisji z oceny oferty przedłożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa”
Komisja po dokonaniu oceny stwierdza co następuje:
1. przedłożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” oferta nie spełnia kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. oraz ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie,

W zawiązku z powyższym Komisja wnioskuje odrzucić ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pilawa” na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku – Zadanie nr 3 – popularyzacja i rozwój dyscyplin sportowych – piłka koszykowa, żeglarstwo, tenis ziemny, judo i tym samym nie udzielić dotacji

W zawiązku z powyższym Komisja proponuje podpisać umowy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych i udzielić dotacji następującym stowarzyszeniom w wysokości:
1. Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) zgodnie z przedłożonymi ofertami.