Informacja w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych.

Projekt
AD.524.2.4/2011

Zarządzenie nr 65/2011
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 31 marca 2011 r

w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust 4 pkt 2, art. 15 ust 1, art.16 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w związku z Zarządzeniem Nr 49/2011 r. Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Dokonać wyboru oferty złożonej przez stowarzyszenie kultury fizycznej:
– Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” z siedzibą w Nieporęcie, 05-126 Nieporęt ul.
Dworcowa 9, uwzględniając wniosek Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr
64/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury
fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych złożonych przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

2. Uzasadnienie określające przyczyny wyboru ofert do realizacji zadań publicznych oraz
przyczyny odrzucenia oferty zawiera protokół Komisji Konkursowej stanowiący
załącznik do zarządzenia.

§ 2.
1. W związku z wyborem oferty stowarzyszenia kultury fizycznej wskazanego w § 1
ust 1, zawrzeć umowę na realizację zadań publicznych stanowiących zadania własne
gminy w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin
sportowych w zakresie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i
rozwoju dyscyplin sportowych obejmujących:
1) Zadanie nr 3 – Popularyzacja i rozwój dyscypliny sportowej – piłka koszykowa, żeglarstwo, minitenis, tenis ziemny, judo z Uczniowskim Klubem Sportowym „Pilawa” z siedzibą w Nieporęcie;

2. Udzielić stowarzyszeniu kultury fizycznej dotacji na realizację zadań publicznych w
zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych
określonych w ust. 1 w następującej wysokości:
1) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pilawa” 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

3. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określi umowa w sprawie realizacji
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju
dyscyplin sportowych zawarta z UKS „Pilawa”

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.