Informujemy, że 15 listopada upłynął kolejny termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał

W związku z powyższym niezwłocznie należy uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy opłaty np. IV kwartał 2013 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. październik 2013 r., listopad 2013 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

Ponadto informujemy, że Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości z tytułu opóźnionych lub niezrealizowanych opłat, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.