Inwentaryzacja składników majątkowych gminy

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 276/2017  Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych  w dniach od 6 października do 31 grudnia 2017 r. na terenie gminy Nieporęt zostanie przeprowadzona inwentaryzacja:

– środków trwałych będących w użytkowaniu – kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym, które zostały zainstalowane w ramach projektu „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „ Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

– środków trwałych będących w użyczeniu – komputerów  z zasilaczem, kompletem przewodów, wyposażony w oprogramowanie i akcesoria, które użyczono bezpłatnie w ramach projektu „CYFROWE  OKNO NA eŚWIAT – elnclusion w Gminie Nieporęt” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

Inwentaryzację przeprowadzą upoważnieni do tego celu pracownicy, którzy będą w tym celu kontaktować się  z Państwem. Informacje na temat prowadzonej inwentaryzacji można uzyskać pod nr tel: 22 767-04-00.

 Z góry dziękujemy Państwu za umożliwienie pracownikom Urzędu Gminy Nieporęt wykonania obowiązków służbowych.