Inwentaryzacja składników majątkowych gminy

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 285/2020  Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych  w dniach od 16 października do 31 grudnia 2020 r. na terenie gminy Nieporęt zostanie przeprowadzona inwentaryzacja:

– środków trwałych będących w użytkowaniu – kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym, które zostały zainstalowane w ramach projektu „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „ Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

– środków trwałych będących w użyczeniu – komputerów  z zasilaczem, kompletem przewodów, wyposażony w oprogramowanie i akcesoria, które użyczono bezpłatnie w ramach projektu „CYFROWE  OKNO NA eŚWIAT – elnclusion w Gminie Nieporęt” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

Inwentaryzację przeprowadzą upoważnieni w tym zakresie pracownicy, którzy będą w tym celu kontaktować się  z Państwem. W najbliższym czasie otrzymacie Państwo korespondencję w powyższej sprawie ze szczegółowymi informacjami.

Informacje na temat prowadzonej inwentaryzacji można uzyskać pod nr tel.: 22 767-04-00 lub 22 767-04-28.

Uwaga!

Inwentaryzacja środków trwałych będących w użytkowaniu – kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym, które zostały zainstalowane w ramach projektu „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”  – nie dotyczy osób, które  do dnia 16 października 2020 roku dokonały zwrotu do Urzędu Gminy Nieporęt podpisanej Umowy przekazania indywidulanego zestawu kolektorów słonecznych.

Z uwagi na trudną sytuacją spowodowaną epidemią  koronawirusa SARS-CoV-2 z góry dziękujemy Państwu za współpracę i umożliwienie pracownikom Urzędu Gminy Nieporęt wykonania obowiązków służbowych.