Komunikat Zarządu Województwa Mazowieckiego – ankieta dla mieszkańców

Opracowanie „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza” i aktualizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” – ankieta.

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace mające na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 i aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.

Dokumenty zostaną sporządzone w oparciu o przepisy ustawy o odpadach oraz ich zmiany wprowadzone ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897).

Opracowanie rzetelnych dokumentów, spełniających wymogi ww. aktów prawnych, będzie zależało w dużej mierze od współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz zarządzających instalacjami z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Mając na uwadze opracowanie dokumentów zawierających pełny zakres informacji o gospodarce odpadami, na podstawie których będzie funkcjonował system w całym województwie mazowieckim, Zarząd Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą o szczegółowe wypełnienie załączonych ankiet, zawarcie w nich wszystkich dostępnych Państwu danych i informacji oraz o współdziałanie w trakcie trwania prac nad ww. dokumentami z pracownikami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub osobami przez nich wskazanymi.

Wypełnione ankiety proszę przesyłać w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż do dnia 20 stycznia 2012 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: wpgo@mazovia.ploraz drukowanej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Departament Środowiska, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa. W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się pisemnie lub telefonicznie z pracownikami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod wskazanymi adresami: Iwona Jakubik: e-mail: i.jakubik@mazovia.pl, nr tel. (22) 59-79-091 lub Magdalena Śladowska: e-mail: m.sladowska@mazovia.pl, nr tel. (22) 59-79-092.

Ankieta dla organizacji pozarządowych
(format .doc)

Ankieta dla mieszkańców
(format .doc)